ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
Factors Affecting the Epidemic of Addictive Drugs in the Municipal Area of Na Wa District, Nakhon Phanom Province
ผู้จัดทำ
สิลาวุตร โพธิ์ศรี รหัส 56426423123 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ดร.ปูริดา วิปัชชา
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม     ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน ที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบล   นาหว้าที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 384 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาการเสพยาเสพติดของคนในชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ar{x} = 4.02) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเพื่อน (ar{x} = 4.38) ด้านครอบครัว (ar{x} = 4.30) ส่งผลต่อการแพร่ระบาดในระดับมาก ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน (ar{x} = 3.30) ส่งผลต่อการแพร่ระบาดในระดับปานกลาง

2. สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ar{x} = 3.62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้เสพ  (ar{x} = 4.46) ด้านสื่อต่าง ๆ (ar{x} = 3.53) มีความคิดเห็นในระดับมาก ด้านผู้ผลิต (ar{x} = 3.18) มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

3. สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

4. ปัจจัยด้านครอบครัว ด้านเพื่อน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน มีอิทธิพลต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) เท่ากับ 0.651 และยังพบว่าปัจจัยด้านครอบครัว ด้านเพื่อน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน สามารถร่วมกันทำนายระดับสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 41.90

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the level  people’s opinions  on the problem state of the epidemic of addictive drugs in the municipal area of Na Wa sub-district, Nakhon Phanom province,2) to compare the level  people’s opinions  on the problem state of the epidemic of addictive drugs in the municipal of Na Wa sub-district, Nakhon Phanom province by personal factors,3) and Influence to study the area of family factor, friend factor, Economic factor, and environmental factor affecting the community toward the problem stat of the epidemic of addictive drugs in the municipal area of Na Wa sub-district, Nakhon Phanom province by personal factors. The sample was 384 local people aged 18 who resided in the Na Wa municipal area. The data were collected through a Likert type questionnaire (reliability co-efficient = .956). Descriptive statistics used in the analysis of the data included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and the hypothesis testing was conducted using a paired samples t-test and one-way ANOVA. and multiple regression analysis. The results revealed as follows:

1. The sample had a high level of opinions (ar{x} = 4.02) regarding the factors leading to the epidemic of addictive drugs, with the high mean for friends (ar{x} = 4.38) and family (ar{x} = 4.30) respectively. They had a moderate level of opinions (ar{x} = 3.30) on the community environment as a factor leading to the prevalence of drug use.

2. On the whole, the opinion of the people on the problem state of the epidemic of addictive drugs in the Na Wa municipal area were at a high level (ar{x} = 3.62). In further details, the opinions regarding the drug users obtained the high mean (ar{x} = 4.46), followed by the opinions regarding the media (ar{x} = 3.53). The opinions regarding drug producers obtained the moderate mean (ar{x} = 3.18).

3. The respondents were significantly different (p<.05) in their opinions on the problem state of drugs epidemic in the community, in terms of personal qualities, i.e. sex, education, occupation, and monthly income.

4. The influence of the family, economic and community environment factors had a significant effect on the epidemic of addictive drugs in the Na Wa municipal area at the 0.05 level, with a correlation co-efficient (R) of 0.651. These factors leading to the widespread drug use in the communities within the municipal area could predict the level of the drugs problem in state the Na Wa municipal area with 41.90 percent accuracy.

คำสำคัญ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด, เทศบาลตำบลนาหว้า
Keywords
Epidemic of Addictive Drugs, Na Wa municipality
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 หน้าปก 260.80 KB
2 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 292.59 KB
3 ประกาศคุณูปการ 70.33 KB
4 บทคัดย่อ 275.72 KB
5 สารบัญ 186.64 KB
6 บทที่ 1 486.65 KB
7 บทที่ 2 1,333.07 KB
8 บทที่ 3 371.24 KB
9 บทที่ 4 917.29 KB
10 บทที่ 5 282.94 KB
11 บรรณานุกรม 323.00 KB
12 ภาคผนวก ก 820.97 KB
13 ภาคผนวก ข 90.62 KB
14 ภาคผนวก ค 276.14 KB
15 ภาคผนวก ง 232.26 KB
16 ภาคผนวก จ 1,507.78 KB
17 ประวัติย่อของผู้วิจัย 90.89 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
8 เมษายน 2562 - 12:46:53
View 718 ครั้ง


^