ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Instructional Leadership of Administrators Affecting Operational Effectiveness of Professional Learning Community in Small-Sized Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย ขวัญเรือน พรหมสาขา ณ สกลนคร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 171 ครั้ง]
ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
Work -Related Stress of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness of Primary Schools in Sakon Nakhon Province
โดย พรสวรรค์ เหลาเวียง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ [ 149 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Administrative Factors Affecting the Operational Effectiveness of Student Affairs of Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย สุกัญญา นามธรรม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร , รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ [ 204 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม
Administrative Factors Affecting Effectiveness of Academic Affairs Administration of Schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย แคทรียา บุตรศรีผา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 182 ครั้ง]
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Characteristics of Professional Administrators Affecting The Effectiveness of School Administration under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย กฤษณพงษ์ ศรีทรัพย์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม , ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ [ 266 ครั้ง]
การบริหารตามแนวทศพิธราชธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
School Administration According to the Ten Royal Virtues of the Righteous King of Administrators Affecting the Schools’ Effectiveness under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย ณัฐมน สมตน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ , ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ [ 165 ครั้ง]
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร
The Roles of School Administrators Affecting the Operational Effectiveness of the OBEC Moral Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย กฤติเดช สมตน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ , ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ [ 145 ครั้ง]
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการวิเคราะห์อภิมาน
A research synthesis of instructional models for developing English achievement by Meta-analysis
โดย นาถยา พรมประศรี, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์ , ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 86 ครั้ง]
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแยกสาร โดยการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Development of Creative Thinking of Mathayomsuksa 2 Students on the Topic of the Separation of Substances Using STEAM Education and the Philosophy of Sufficiency Economy
โดย เอกพร ธรรมยศ, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร [ 117 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
Development of Problem-Solving Abilities of Prathomsuksa 5 Students on the Topic of Changes of Substance Using STEM Education
โดย กานดารัตน์ เจริญดี, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล , รองศาสตราจารย์ อนันต์ ปานศุภวัชร [ 102 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 105

เมื่อวานนี้: 673

จำนวนครั้งการเข้าชม: 738,138

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^