ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสงฆ์ในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Administrators’ Leadership at Buddhist Monk Schools in Savannakhet Province in Lao People’s Democratic Republic
โดย พระโอเด โพธิจกฺโก (วิลันดอน), สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.วีระวัฒน์ ดวงใจ [ 12 ครั้ง]
ประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Effectiveness of the Administration of the Village and Urban Community Fund in Chiang Kruea Municipality, Muang District, Sakon Nakhon Province
โดย ลักขณา สาริบุตร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล [ 21 ครั้ง]
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Administrative Effectiveness of Sufficient Educational Institutions under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย มัลลิกา สีดาเดช, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 12 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
The Relationship between Behavioral Leadership of School Administrators and Work Motivation of Teachers under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1
โดย นารินทิพย์ สิงห์งอย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 9 ครั้ง]
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร
Internal Quality Assurance Operations for Educational Institutions under the Office of Non-Formal and Informal Education in Sakon Nakhon Province
โดย วิวัฒน์ น้อยพิทักษ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 10 ครั้ง]
โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Creative Leadership Development Program for Educators under the Local Administrative Organization in the Northeastern Region
โดย พิมพ์ศนิตา จึงสุทธิวงษ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล [ 99 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ 11
Model for Developing an Organizational Effectiveness of the Small-sized Primary Schools under the Office of Basic Education Commission, the Educational Service Area 11
โดย วีระศักดิ์ พองผลา, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 119 ครั้ง]
กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Strategies of Effective Information Technology Management in Educational Opportunity Expansion Schools under the Primary Educational Service Area Office in the Northeast Region
โดย อดิศร ก้อนคำ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี [ 132 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Development of Risk-Management Indicators in Educational Opportunity Expansion Schools under the Office of the Basic Education Commission in the Northeast Region
โดย วราภรณ์ วงค์ตาขี่, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า, รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 114 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Development of Science Learning Activities Entitled Force and Motion Using 7E Inquiring Learning Cycle Model with Graphic Organizer for Mathayomsuksa 3 students
โดย สุคนธ์ทิพย์ พรหมนิล, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 50 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 84

เมื่อวานนี้: 188

จำนวนครั้งการเข้าชม: 85,344

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^