ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลนครพนม
Quality of Work Life Affecting the Organizational Commitment of Nakhon Phanom Hospital’s Supportive Staff
โดย กัญญา บุดดาจันทร์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 59 ครั้ง]
คุณภาพการบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
Service Quality of Nakhon Phanom Provincial Land Office
โดย นารี คำมุงคุณ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย รุ่มเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 54 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of Project-Based Learning Activities of a Visual Arts Course to Enhance Abilities in Creating Artworks for Mathayomsuksa 4 Students
โดย มนตรี ล้ำเลิศ, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร, ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 33 ครั้ง]
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
Problems and Guidelines for Developing Distance Learning Information Technology (DLIT) in Small-sized Schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 2
โดย นฤมล จันทร์เรือง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ [ 53 ครั้ง]
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Administrative Effectiveness of World-Class Standard Schools Under Secondary Education Service Area Office 22
โดย ว่าที่ร้อยโทวรนาถ ชมภูยันต์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ, ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ [ 51 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
The Development of Teacher Potential to Enhance Student Discipline at Ban Khwang Klee Chuchat School under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย ครรชิต โทรัตน์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 111 ครั้ง]
ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Waste Management Knowledge and Behaviors that Affected the Effectiveness of Waste Management of the People in Muang District, Sakon Nakhon Province
โดย ชนัญชิดา พิมสุคะ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 44 ครั้ง]
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครพนม
Administrative Skills of School Administrators Affecting Effectiveness of Schools under Primary Educational Service Area Office in Nakhon Phanom Province
โดย อิศรา หาญรักษ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 77 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
The Relationship Between Personnel Management and Effectiveness of Teachers’ Performance under Secondary Educational Service Area Office 22
โดย สุดาทิพย์ ถวิลไพร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 51 ครั้ง]
การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม
A Study of Academic Leadership of School Administrators under Office of Basic Education in Nakhon Phanom Province
โดย ฉัตรชัย จันทา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 132 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 394

เมื่อวานนี้: 576

จำนวนครั้งการเข้าชม: 184,144

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^