ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Conditions, Problems and Guidelines for Teacher Development in Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย กฤติพงศ์ โภคาพานิช, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 343 ครั้ง]
อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
Influences of Trait Oriented Leadership on the Performance Effectiveness of Sub-district and Village Headmen of Phon Sawan District, Nakhon Phanom Province
โดย อัมรินทร์ พานัด, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 276 ครั้ง]
กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผล ของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Strategies for Operational Efficiency of the Lao People’s Revolutionary Youth Union in Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic
โดย พูลำพอน สีหาวง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.ละม้าย กิตติพร [ 202 ครั้ง]
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ 23
Development of a Leadership Enhancement Program for Student Council Committees in Secondary Schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 and 23
โดย เชษฐศักดิ์ คำมะวาปี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ [ 237 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
Behavioral Leadership that Affected the Performances and the Roles of the Village and Sub-district Headmen of Ban Dung District, Udon Thani Province
โดย ปภินวิช ศรีกุล, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล [ 244 ครั้ง]
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Creative Thinking Development of Mathayomsuksa 4 Students on the Topic of Chemistry of Living Organisms Based on STEM Education and Sufficiency Economy Philosophy
โดย สิริยาพร พลเล็ก, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล, ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ [ 495 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พลังงานในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
Development of Science Process Skills for Prathomsuksa 3 Students on the Topic of Energy in Daily Life Based on STEM Education Learning Management
โดย ณัฐธิดา นาคเสน, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร, ดร.นิติธาร ชูทรัพย์ [ 950 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานบุคคลโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Development of Personnel Administration Indicators of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 23
โดย ศราวุธ สายตา, สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า, รองศาสตาจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 228 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Development of Administrative Model for Private Primary Schools in the Central Region of Lao People’s Democratic Republic
โดย เพ็ดสมพร ไชสมบัติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 158 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Development of Instructional Activities Based on Blended Learning for the C Programming Course for Mathayomsuksa 6 Students
โดย วาสนา บุญชิต, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ดร.นิติธาร ชูทรัพย์ [ 159 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 148

เมื่อวานนี้: 741

จำนวนครั้งการเข้าชม: 398,836

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^