สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 253

เมื่อวานนี้: 416

จำนวนครั้งการเข้าชม: 63,992

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (Conditions, Problems and Effectiveness of the Learning Experience Management for Promoting Early Childhood Development in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Education Area 1)
โดย ฤทัยรัตน์ ฝ่ายเทศ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 31 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จในการดำเนินงานการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (Operational Conditions, Problems and Success on the Enhancement of the 12 Values in Schools under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area)
โดย วุฒิพงษ์ เชื้อคมตา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 29 ครั้ง]
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (Developing Morality and Ethics of Students in OBEC Moral Schools: A Case of Bannamad School under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2)
โดย อมรรัตน์ วงศ์ศรียา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.รัชฎาพร พิมพิชัย [ 27 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Conditions, Problems and Administrative Effectiveness of Temples in Sakon Nakhon Province under the ‎National Office of Buddhism)
โดย กฤษณะ จารุวุณฺโณ (วงษ์พรม), สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 80 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Conditions, Problems and Effectiveness of Academic Affairs Administration of Phrapariyattidhamma Schools in General Education Division Group 8 under the National Office of Buddhism)
โดย ภัทรพงศ์ วงค์ศรีลา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 67 ครั้ง]
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (Organizational Culture Factors Affecting Effectiveness of Personnel Administration in Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 23)
โดย ธนาพนธ์ ตาขัน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 53 ครั้ง]
สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม (Conditions, Problems and Effectiveness of Budget Administration in Schools under the Office of Primary Educational Service Area in Nakhon Phanom Province)
โดย ระเบียบ สุวรรณมาโจ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.ละม้าย กิตติพร, ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ [ 44 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (Administrative Factors Affecting Learning Effectiveness Based on the 21st Century Skills of Students in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)
โดย ธีรพงศ์ อุปทุม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ, ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 58 ครั้ง]
ทิศทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 – 2569) (The Supervision Direction for Quality Development of Early Childhood Education in the Next Decade (B.E. 2560 - 2569))
โดย เพียงกานต์ พวงพยอม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 45 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (Conditions, Problems and Operational Effectiveness Based on Standard of Disability Related Organization in the Upper Northeastern Provincial Group 2)
โดย พิมพ์มาดา สุริยาราช, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.รัชฎาพร พิมพิชัย [ 35 ครั้ง]


^