ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย กิตติชัย อาจหาญ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ , ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 43 ครั้ง]
ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Electrical Power Management System in Buildings via the Internet of Things: A Case Study of Srikodtraboon Building of Nakhon Phanom University
โดย ณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ, สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (วท.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 20 ครั้ง]
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of the Classical Dance Instructional Packages Entitled “Choreography” Using Harrow’s Performance Skills Model and Cooperative Learning Management for Mathayom Suksa 3 Students
โดย สินีเนตร นาโควงค์, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย , ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 22 ครั้ง]
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Work Motivation of Teachers Affecting the Effectiveness of Professional Learning Communities in Schools Under The Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย สุจิรา ถาปันแก้ว, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ , ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 28 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Teacher Performance in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3
โดย สกุณา ใบภักดี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร , รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล [ 23 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ โดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD ร่วมกับเกม
Development of Science Process Skills and Learning Achievement of Prathomsuksa 3 Students on the Topic of “Human and Animal Life” Using Learning Management Based on STAD Technique and Games
โดย นงนุช บริเอก, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อนันต์ ปานศุภวัชร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี [ 30 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of a Teacher Leadership Model on Competency-Based Instruction for Science and Technology Teachers in Large-Sized Secondary Schools under the Basic Education Commission Offices in the Northeast
โดย วราจิตร พรมเกตุ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 68 ครั้ง]
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Emotional Intelligence of School Administrators Affecting Organizational Atmosphere of Schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย อนุพล สนมศรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 28 ครั้ง]
ทัศนคติต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด
Members’ Attitudes towards Decision to Use Loan Services From Sakon Nakhon Savings Cooperatives of the Government Officials of Educational Ministry, Co., Ltd.
โดย ภูริกา ศรีดาแก้ว, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง [ 32 ครั้ง]
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร
Effects of Waste Management Knowledge and People’s Participation on People’s Waste Management Efficiency in Sakon Nakhon Municipality
โดย นภัสรพี แถบเงิน, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง [ 40 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 364

เมื่อวานนี้: 679

จำนวนครั้งการเข้าชม: 855,458

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^