ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
Strategic Leadership and Organizational Culture Affecting the Efficiency of the Local Administrative Organizations in That Phanom District, Nakhon Phanom Province
โดย ขวัญใจ อับมา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 4 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Development of Mathematics Learning Activities on Rectangle Based on Problem-Based Learning to Improve Mathematics Skills and Process for Prathomsuksa 4 Students
โดย ขวัญชนก สุคำภา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ปุณฑริกา น้อยนนท์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 53 ครั้ง]
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับสื่อประสม
Development of Training Packages for Enhancing Listening and Speaking Skills in Vietnamese for Everyday Life Based on Communicative Language Teaching Approach with Mixed Media for Undergraduate Students
โดย LE THI MAI THU, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 27 ครั้ง]
ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
Needs and Guidelines for Developing Ethical Leadership of School Administrators under Sakon Nakhon Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education
โดย รัชนีวรรณ สุวรรณชัยรบ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 52 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
Factors Affecting Effectiveness of Inclusive Education of Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย อรัญญา แสนสีแก้ว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 32 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Factors Affecting the Success of Academic Affairs Administration of School Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
โดย จิรวัฒน์ อำมุกคะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ประภัสร สุภาสอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 36 ครั้ง]
สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Administrator Competency Affecting the Effectiveness of Instructional Administration in Schools under Nakon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย ลลิตา แสนสุข, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 49 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Needs Assessment of Leadership Development for Teachers in Schools under Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 2
โดย ทิพกัญญา ไชยปัญหา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 36 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Learning Leadership of administratos Affecting Learning Organization of Schools under the Secondary Educational Service Area Office Buengkan
โดย มุกลัดดา อัมไพ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 59 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำและความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
Relationship between Leadership and Work Stress of the Employees of the Local Administration Organizations in Mueang Nong Khai District, Nong Khai Province
โดย สิบตำรวจโททศพล จักสาน, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 44 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 346

เมื่อวานนี้: 1,020

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,025,675

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^