ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Administration Based on Good Governance Principles Affecting Effectiveness in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2
โดย พรรณิภา ไชยศรี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ภิญโญ ทองเหลา [ 20 ครั้ง]
การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Teamwork Affecting Effectiveness in Schools under Secondary Educational Service Area Office 22
โดย สิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิ้ม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 18 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของครูผู้สอนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
The Relationship between Teacher Competency and Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Secondary Educational Service Area Office 23
โดย ภัทรสุดา เกิดแสง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี [ 15 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22
Instructional Leadership of Teachers Affecting Learning Organization in Schools under Secondary Education Service Area Office 22
โดย สุชาติ พันธ์ก้อม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 9 ครั้ง]
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
A Study of Administrators’ Transformational Leadership of the District Non-Formal and Informal Education Centers under the Upper Northeastern Provincial Cluster 2
โดย อรอุมา ศรีประทุมวงศ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 11 ครั้ง]
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Stakeholder Participation in Educational Management in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย เพ็ญประภา สมพงษ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 10 ครั้ง]
สภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
Conditions and Effectiveness of School Budget Management under Secondary Educational Service Area Office 22
โดย รักษณาลี สุริหาร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรมมรัตน์, ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 6 ครั้ง]
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
The Desired Characteristics of School Administrators in Thailand 4.0 Era under Buengkan Primary Educational Service Area Office
โดย วิภาลัย วงษา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.รัชฎาพร พิมพิชัย [ 10 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Transformational Leadership of Administrators Affecting Work Motivation of Teachers in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย มัณฑนา ชุมปัญญา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 12 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
Relationship between Transformational Leadership and Effectiveness of Personnel Administration of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 21
โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภวรรณ รูปงาม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 13 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 2

วันนี้: 62

เมื่อวานนี้: 188

จำนวนครั้งการเข้าชม: 85,323

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^