ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Instructional Leadership of School Administrators Affecting Success of Internal Quality Assurance in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย ข้าวทิพย์ ทีสุกะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 47 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Development of a Training Curriculum on School Age Pregnancy Prevention for Students in Nanguaradrangsan School under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย ปาณิสรา ตะนุมงคล, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร. พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 28 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Development of Competency Indicators for English Teachers in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย น้ำทิพย์ วโรดมดำรง, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 600 ครั้ง]
การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Development of Skill Practice Packages to Enhance Reading Literacy Based on PISA Assessment Guidelines in Thai Language Learning Area for Mathayomsuksa 2 Students
โดย นิรัตติยากร กอแก้ว, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 601 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องคำและหน้าที่ของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of a Learning Activity Package of Thai Language for Communication Entitled Words and Functions Based on Active Learning Management for Prathomsuksa 6 Students
โดย สรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 569 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
Development of the Task Box Activity Packages Using the Instructional Model of Simpson’s Practice Skills to Enhance Self-Help Ability in Daily Life of Intellectually Impaired Children
โดย อิทธิพัทธ์ น้อยภูธร, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 408 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
Development of Basic Science Skills of Early Childhood Using Learning Experience Management Based on STEM Education
โดย พัทธนันท์ ไตรทามา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 401 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม
Development of an Ethical Leadership Curriculum for Teachers in Buddhist Scripture Schools under the Sangha Supreme Council of Thailand, National Office of Buddhism, Nakhon Phanom Province
โดย พระมานัต ธมฺมทินฺโน, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 222 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Development of the Effective Internal Supervision Model for Schools under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย ปาจรีย์ หงษ์แก้ว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.เอกลักษณ์ เพียสา [ 548 ครั้ง]
คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
Quality of Services of the Registration Office, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province
โดย สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 179 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 120

เมื่อวานนี้: 741

จำนวนครั้งการเข้าชม: 398,808

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^