ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
A Model of Leadership Development for Administrators in the Border Patrol Police Schools under Border Patrol Police Subdivision 24
โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง อุมาพร ธรรมสมบัติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ [ 167 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of a Model of Learning Management Based on Effective STEM Education of Secondary Schools in the Northeastern Region
โดย รุ่งนภา พรหมภักดี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ [ 195 ครั้ง]
การพัฒนางานสู่ความสำเร็จตามโครงการโรงเรียนประชารัฐในโรงเรียนบ้านนาคอกควาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
Task Development toward Success Based on the Pracharath School Project in Bannakogkhwai School under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1
โดย ณัฐชรัตน์ แก้วก่า, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ [ 89 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
A Model for Developing Teacher Leadership on Instructional Management in Secondary Schools under the Regional Education Office No.11
โดย สร้อยสุดา กรีน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ [ 88 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
A Model for Developing Integrative Leadership of Teachers in Primary Schools under the Regional Education Office No.11
โดย อนุสรา พิพิทธภัณฑ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 87 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Development of an Instructional Leadership Training Curriculum for Teachers in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย อิสระ ชอนบุรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 87 ครั้ง]
ผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Effects on Development of Knowledge, Understanding and Problem-Solving Ability in Physics Entitled Force and Motion Based on Metacognition Strategy for Mathayomsuksa 4 Students
โดย สุภาวดี แก้วก่า, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 74 ครั้ง]
ธรรมาภิบาลและคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Good Governance and Service Quality of the Civil Registration Section of Chanuman District Office, Amnat Charoen Province
โดย เฉลิมพล ทองเหลา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 86 ครั้ง]
บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อประสิทธิผลตามนโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
Roles of Village and Sub-district Headmen in the Effectiveness of the Policy on Preventing and Solving Drug Problems in That Phanom District, Nakhon Phanom Province
โดย พงษ์ศักดิ์ มุกดาม่วง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 75 ครั้ง]
อิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
Influences of Good Governance Management on the Effectiveness of Managing the Local Administration Organizations in Na Thom District, Nakhon Phanom Province
โดย สุรชาติ เขตนคร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง [ 99 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 15

วันนี้: 330

เมื่อวานนี้: 576

จำนวนครั้งการเข้าชม: 184,081

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^