ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
Factors Affecting the Success in Running the Village and Urban Funds of Don Tan District, Mukdahan Province
โดย พันธิยา ดอกไม้, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 19 ครั้ง]
ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในเขตจังหวัดสกลนคร
Happiness at Work Affecting Performance Effectiveness of the Personnel of Sakon Nakhon Provincial Administration Department, Interior Ministry
โดย ฐิติพร มุ่งดี, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 26 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Mission Operations of Damrongtham Center, Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon Province
โดย กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 20 ครั้ง]
การเพิ่มค่าสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของฟิล์มบางแอนติโมนีเทลลูไรด์จือซิลเวอร์ที่เตรียมด้วยวิธีแมกนิตรอนสปัตเตอริง
Enhancement on Thermoelectric Properties of Ag-doped Sb2Te3 Thin Films as Prepared by Magnetron Sputtering Method
โดย สมพร เถาวัลแก้ว, สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด , ดร.มติ ห่อประทุม [ 7 ครั้ง]
การบริหารโดยใช้สถานศึกษาและชุมชนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
School and Community-Based Administration Affecting Effectiveness of Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย มารินทร์ดา เมืองสนธ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ , ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 32 ครั้ง]
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The School Effectiveness of Princess Chulabhorn Science High Schools Under the Office of the Basic Education Commission
โดย ภาคิน รูปเหมาะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 11 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาบูรณาการร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Development of Learning and Innovation Skills of Mathayomsuksa 5 Students on the Structure and Growth of Flowering Plants Using STEM Education Integrated with School Botanical Garden Tasks
โดย ทัชชญา ภัทราอัมฤทธิ์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี , ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ [ 26 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of Learning Activities with STAD Cooperative Learning and Graphic Organizers on the Topic of Genetic Transformation for Mathayomsuksa 4 Students
โดย ณัฐวรรณ ลาสิทธิ์, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 13 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การเลี้ยงไส้เดือน ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
Development of an Additional Course Curriculum on Raising Earthworms According to the King’s Philosophy for Sustainable Development for Mathayomsuksa 1 Students of Tharea Suksa School
โดย ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ , รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 30 ครั้ง]
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Causal Relationship Model of Selected Factors Affecting Effectiveness of Phrapariyattidhama Schools in the General Education Division in the Northeastern Region
โดย พระจรัสชัย ปญฺญาวชิโร (วชิเรสปัญญาสกุล), สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 33 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 336

เมื่อวานนี้: 679

จำนวนครั้งการเข้าชม: 855,430

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^