ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม
Conditions and Problems of Using Information Technology for Administration in Educational Opportunity Expansion Schools in Nakhon Phanom Province
โดย วินัย เพ็งวัน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์, ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 64 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
The Development of Teachers’ Potential on Project Based Learning Management at Ban Seesuk Huaymong School under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย อิศรา ปงผาบ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.ภิญโญ ทองเหลา [ 68 ครั้ง]
กลยุทธ์การป้องกันการคุกคามทางเพศของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Strategies in Sexual Harassment Prevention of Students in Schools Under the Secondary Educational Service Area Offices in the Northeast Region of Thailand
โดย วิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า, ดร.เอกลักษณ์ เพียสา [ 44 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
The Relationship between the Participative Management of Administrators and Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย จิตรา แก้วมะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญากรณ์, ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 61 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
The Development of Teachers’ Potential to Enhance Student Discipline at Ban Huaikok Nongkhem School under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 1
โดย เบญจภรณ์ จิรมหาศาล, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี [ 35 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
Transformational Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness of District Non-Formal and Informal Education Centers in the Upper Northeastern Provincial Cluster 2
โดย ปิยะ ดาบชัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, ดร.ภิญโญ ทองเหลา [ 33 ครั้ง]
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
Desirable Characteristics of School Administrators under Primary Educational Service Area Office in Sakon Nakhon Province
โดย ธวัชชัย ทัพคำภา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 38 ครั้ง]
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร
Effectiveness of Personnel Management of School Administrators under the Office of the Basic Education Commission in Sakon Nakhon Province
โดย ภัควัฒก์ พองพรหม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 35 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปฐมวัยเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
The Development of Teacher Potential on Learning Experience Management to Enhance Multiple Intelligences of Early Childhood Students under Private Kindergarten Educational Institute Networking Group under Mukdahan Provincial Education Office
โดย ศศิธร กัลยารัตน์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 30 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Instructional Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย สรายุทธ สิมมาจันทร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 78 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 14

วันนี้: 343

เมื่อวานนี้: 576

จำนวนครั้งการเข้าชม: 184,094

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^