ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
สมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เติมนาโนซิงค์ออกไซด์
Thermoelectric Properties of Nano ZnO-Added Portland Cement
โดย ยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์, สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน [ 37 ครั้ง]
รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Linear Structural Equation Model of Effectiveness in Academic Affairs Administration in General Buddhist Scripture Schools in the Northeast Region
โดย พระจำรัส กุลพันธ์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 41 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Mathematics Learning Activities Entitled Decimals and Fractions Based on 7E Learning Cycle Model for Mathayomsuksa 1 Students
โดย ดารณี ชมโสม, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 42 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Linear Structural Relationship Model of Factors Affecting the Quality of Work Life of Teachers in Phrapariyattidhamma School, General Education Department in the Northeast
โดย พระมหาทิพย์ โอษฐงาม, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 44 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Causal Relationship Model of Factors Affecting the Professional Learning Community in Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission in the Northeast Region
โดย อภิสิทธิ์ อุคำ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 105 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Linear Structural Relationship Model of Factors Influencing Effective Time Management of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office in the Northeast Region
โดย ศิริสุดา แก้วมณีชัย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.เอกลักษณ์ เพียสา [ 47 ครั้ง]
กลยุทธ์การบริหารการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทมรดกโลกทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อ เมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Development Administration Strategies for Ecotourism in the Context of World Natural Heritage: A Case Study of Hinnamnor National Protected Area, Bualapa District, Khammoune Province, Lao People’s Democratic Republic
โดย สีสมพร สุดทิจัก, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพสันต์ เพชรคำ, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ [ 49 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Development of Indicators on Innovative Leadership of School Directors under Offices of Primary Educational Service Areas in the Northeast of Thailand
โดย ฐิตินันท์ นันทะศรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 61 ครั้ง]
อนาคตภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2573
The Scenario of General Buddhist Scripture School During A.D. 2016-2030
โดย พระครูพนมปรีชากร แก้วบุตตา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สร้อยน้ำ [ 138 ครั้ง]
กลยุทธ์การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Effective Internal Quality Assurance Management Strategy for Small-sized Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission in the North-eastern Region of Thailand
โดย บุญธรรม อ้วนกันยา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 57 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 67

เมื่อวานนี้: 188

จำนวนครั้งการเข้าชม: 85,328

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^