ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ รักษ์สุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Learning Activities Using Problem-Based Learning (PBL) Integrated with Electronic Books on Health Care Learning Unit, Health Education Subject for Mathayomsuksa 3 Students
โดย ปิยะฉัตร แสงงาม, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 200 ครั้ง]
อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
Influences of Organizational Culture Perception and Good Governance on Performances Effectiveness of Nakae District Office, Nakhon Phanom Province
โดย พรอนันต์ แสนศรี, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 228 ครั้ง]
ข้อเสนอเชิงนโยบายประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
Policy Proposals to Promote the Effectiveness of Sangha Affairs of Sakon Nakhon Buddhism Office
โดย จินตนา คิ้วราชแยง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล [ 131 ครั้ง]
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
Policy Proposals for Developing the Quality of Life and Performance Effectiveness of the Village Security Officers (Chor Ror Bor) in Tha Uthen District, Nakhon Phanom Province
โดย วิษณุ เลิศสงคราม, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 163 ครั้ง]
อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
Influences of Good Governance on the Effectiveness of the Strategic management of Sakon Nakhon Buddhism Office
โดย รัศมี แสนเสน, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 157 ครั้ง]
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้างในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Work Morale of Government Employees and Temporary Teachers in Schools under Secondary Educational Service Area Office 23
โดย วรารัตน์ งันลาโสม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์, ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 197 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครพนม
The Relationship Between Operations and Stakeholders’ Satisfaction in Child Development Centers under the Subdistrict Administration Organization in Nakhon Phanom Province
โดย วิทวัช แดงประสาท, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ [ 179 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
A Model for Teacher Development in Information Communication Technology Utilization for Learning Management in Primary Schools under the Regional Education Office No.11
โดย อินทิรา ชูศรีทอง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ [ 494 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
A Model of Leadership Development for Administrators in the Border Patrol Police Schools under Border Patrol Police Subdivision 24
โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง อุมาพร ธรรมสมบัติ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ [ 571 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM) ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of a Model of Learning Management Based on Effective STEM Education of Secondary Schools in the Northeastern Region
โดย รุ่งนภา พรหมภักดี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ [ 680 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 129

เมื่อวานนี้: 741

จำนวนครั้งการเข้าชม: 398,817

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^