ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นครูมืออาชีพของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
Development of Professional Teacher Indicators in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1
โดย ทรัพย์สุรีย์ วงษา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 26 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Academic Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness of Learning Management of Teachers in Educational Opportunity Expansion Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย สุกัญญา เทพินทร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 65 ครั้ง]
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Digital Leadership of School Administrators affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in School under Buengkan Primary Educational Service Area Office
โดย พิมพิลา อำนาจ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรดร จั้นวันดี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 50 ครั้ง]
ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrators’ communication skill affecting teacher Professional standards performance under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area office 1
โดย พัชรินทร์ ถาปันแก้ว , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ชรินดา พิมพบุตร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 37 ครั้ง]
ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความปกติใหม่ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
Needs and Guidelines for Developing Leadership of School Administrators in the New Normal in Schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3
โดย เนตรนภา สิงขรณ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 35 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Academic Leadership of School Administrators Affecting Functional Competency of Teachers in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย จีรารัตน์ ศรีหะมงคล , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร. วรกัญญาพิไล แกระหัน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 20 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Creative Leadership of Administrators Affecting Teacher Performance in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย จินตนา แสนภูวา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.รัชฎาพร งอยภูธร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 43 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 11
Transformational Leadership of Administrators Affecting Achievement Motivation in Teacher Performance in Municipal Primary Schools under the Local Education Region 11
โดย กมลนาถ แดนราช, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ผกาพรรณ วะนานาม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 32 ครั้ง]
ทักษะการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Supervision Skills of Administrators Affecting Teacher Performance in Schools under Buengkan Primary Educational Service Area Office
โดย ขชล ไชยเทพ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 48 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Needs Assessment for Self Leadership Developmentt of School Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
โดย จิราพร ทาระกะจัด, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 39 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 325

เมื่อวานนี้: 1,020

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,025,654

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^