สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 231

เมื่อวานนี้: 416

จำนวนครั้งการเข้าชม: 63,970

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (Good Governance Based Administration Affecting Administrative Effectiveness of Schools under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area)
โดย ขจรศักดิ์ ว่องไว, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 60 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (Academic Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Instructional Management of Civil Service Teachers under the Office of Secondary Educational Service Area 23)
โดย ทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 51 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (The Development of Child Care Teachers in Implementing the National Standard of Child Center at Child Development Centers under Sang Kho Sub-district Administration Organization, Phu Phan District, Sakon Nakhon Province)
โดย สุธาศินีย์ คันธรินทร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์, ดร.รัชฎาพร พิมพิชัย [ 45 ครั้ง]
แนวทางส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Guidelines on Enhancing Service Quality of the Academic Resources Center, Academic Resources and Information Technology Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University)
โดย ศศธร มาศสถิตย์, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก [ 48 ครั้ง]
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานพัสดุ เพื่อการควบคุมวัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Development Information System of Supply Management for Material Control in Sakon Nakhon Rajabhat University)
โดย สุริยัน นิลทะราช, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 182 ครั้ง]
การรับรู้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม (Perception of Computer Crimes Act of Nakhon Phanom Technical College Students)
โดย ทศพร ทิพย์นม, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 45 ครั้ง]
แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Guidelines on the Exchange of Knowledge and Learning Ideas about Managing or Working at the Academic Promotion and Registration Affairs of Rajamangala University of Technology Isan)
โดย พุทธชาด พรหมบุรมย์, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก [ 30 ครั้ง]
แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ที่พึงประสงค์ในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Guidelines on Enhancing Desirable Digital Age Librarians’ Professional Competencies of Rajamangala University of Technology Isan)
โดย นันธิดา พรมวงค์, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 38 ครั้ง]
การยอมรับเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม (Acceptance of Cloud Computing Technology to Support Personnel’s Work at Nakhon Phanom Technical College, Nakhon Phanom Province)
โดย นพมาศ แสนกล้า, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 50 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Development of Learning Activities on the Thai Language Course Based on the Constructionism Theory in the Learning Unit Entitled ‘Pra Apaimani’ for Mathayom Suksa 3)
โดย วารุณี ธงไพร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 46 ครั้ง]


^