ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Transformational Leadership of Administrators Affecting Teaching Behaviors of Teachers under Buengkan Primary Educational Service Area Offic
โดย พิศมัย สุวรรณบุผา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 84 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จังหวัดสกลนคร
Development of a Learning Activity Package to Promote Reading Comprehension of the Thai Language Learning Area for Mathayomsuksa 3 Students at Wat Burapha Charity School, Sakon Nakhon Province
โดย สมชัย ไขแสงจันทร์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี [ 82 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in Educational Opportunity Expansion Schools under Buengkan Primary Educational Service Area Office
โดย ปภาลักษณ์ โสมแผ้ว, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ลาโพธิ์ [ 93 ครั้ง]
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Organizational Climate Affecting a Learning Organization in Schools under the Secondary Educational Service Area Office
โดย ธนัทพงษ์ วังทะพันธ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 153 ครั้ง]
ภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
Teacher Leadership Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย วีระยุทธ แสงไชย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ , ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 137 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Relationship Between Transformational Leadership and Effectiveness of Personnel Administration of School Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย เก็จกนก พลวงค์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ [ 101 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrative Factors Affecting Schools’ Administrative Effectiveness Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย ขวัญเพชร พลวงค์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ [ 121 ครั้ง]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกแบบหลายชั้นของวัสดุนาโนออกไซด์เทอร์โมอิเล็กทริก
Thermoelectric Multilayer Generator of Nano Oxide Thermoelectric Materials
โดย วนัชพร นามหงษา, สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรษ สีตะวัน [ 68 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกัน และการเสริมต่อการเรียนรู้
Development of Training Curriculum to Enhance English Listening and Speaking Ability for Cultural Tourism for Guide Scouts Based on Context-Based Learning, Collaborative Learning and Scaffolding
โดย อิชยา กองไชย, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ , ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 260 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
An Academic Administration Competency Development Model of Administrators in Buddhist Scripture Schools under the General Education Division, in the Northeast
โดย พระมหายุทธนา ตุ้มอ่อน, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา ดร. พรเทพ เสถียรนพเก้า , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 321 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 85

เมื่อวานนี้: 673

จำนวนครั้งการเข้าชม: 738,118

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^