ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำหรับ โรงเรียนในโครงการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Development of Effective Academic Affairs Administration Model for Schools in Project
โดย สิรดา สายมายา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 125 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11
Development of Training Course for Enhancing Information Technology Competency Based on Teachers' Secondary School Under the Office of the Basic Education Commission In the Supervisory District 11
โดย สุทธิชัย นาคะอินทร์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 406 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย กิตติชัย อาจหาญ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ , ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 177 ครั้ง]
ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Electrical Power Management System in Buildings via the Internet of Things: A Case Study of Srikodtraboon Building of Nakhon Phanom University
โดย ณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ, สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (วท.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 77 ครั้ง]
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of the Classical Dance Instructional Packages Entitled “Choreography” Using Harrow’s Performance Skills Model and Cooperative Learning Management for Mathayom Suksa 3 Students
โดย สินีเนตร นาโควงค์, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย , ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 127 ครั้ง]
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Work Motivation of Teachers Affecting the Effectiveness of Professional Learning Communities in Schools Under The Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย สุจิรา ถาปันแก้ว, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ , ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 197 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Teacher Performance in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3
โดย สกุณา ใบภักดี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร , รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล [ 158 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ โดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD ร่วมกับเกม
Development of Science Process Skills and Learning Achievement of Prathomsuksa 3 Students on the Topic of “Human and Animal Life” Using Learning Management Based on STAD Technique and Games
โดย นงนุช บริเอก, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อนันต์ ปานศุภวัชร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี [ 249 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of a Teacher Leadership Model on Competency-Based Instruction for Science and Technology Teachers in Large-Sized Secondary Schools under the Basic Education Commission Offices in the Northeast
โดย วราจิตร พรมเกตุ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 810 ครั้ง]
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Emotional Intelligence of School Administrators Affecting Organizational Atmosphere of Schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย อนุพล สนมศรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 122 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 24

วันนี้: 408

เมื่อวานนี้: 714

จำนวนครั้งการเข้าชม: 960,349

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^