สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 243

เมื่อวานนี้: 416

จำนวนครั้งการเข้าชม: 63,981

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Development of the Mathematics Instructional Packages Using Cippa Model on the Power Number for Mathayom Suksa 1)
โดย เกษร เปลรินทร์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2554, ที่ปรึกษา ดร.มาลี ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ รอดแก้ว [ 8 ครั้ง]
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 (An Action Research on Developing English Instructional Activities to Enhance Learning Achievement and Attitudes Toward Learning English of Prathom Suksa 1 Students at Ban Saiplalai School (Kururadphadung) under the Jurisdiction of the Office of Sakon Nakhon Educational Service Area 1)
โดย พิศมัย สิงหาเทพ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2553, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 9 ครั้ง]


^