ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ผลของการใช้คู่มือการเรียนรู้โดยประยุกต์การสอนแบบสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
Effects of Using Learning Handbook by Applying of Instruction Model Based on Faith and Yonisomanasikan Base on Sufficiency Economy Philosophy Affecting Responsibility Ability in Solving Mathematical Problems and Achievement of Matthayom Suksa 2 Students at Akatumnuaysuksa School.
โดย ปิยนุช พิมพ์รส, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 97 ครั้ง]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Development of Learning Achievements and Attitudes towards Science using the Manual of Inquiry Learning Cycle (5E) with co-operative Learning of Matayomsuksa 2
โดย ประทุมพร บุญมาวงษา, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 110 ครั้ง]
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอริยสัจ 4 ที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเอง การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of the Learning Package of the 7E Learning Cycle with the Four Noble Truths Method Affecting to the Self Discipline, Analytical Thinking and the Learning Achievements in the Science Learning Substance for Grade 10 Students
โดย บุษบา อาจวิชัย, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 56 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับวิธีการสอนแบบซิปปาที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Developing the Learning Activity Package Based on 5-Step Learning Cycle and CIPPA Teaching Model Affecting Prathom Suksa 6 Students’ Analytical Thinking, Responsibilities, and Learning Achievement of Health and Physical Education Learning Substance Group
โดย บุญส่ง ผาอินทร์, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 111 ครั้ง]
การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการกับโครงงานภาษาอังกฤษ ที่มีต่อความพึงพอใจในการเรียน พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of the Manual for Cooperative Learning Intergrated with English Project Affecting Satisfaction, Working Group’ s Behaviors and Learning Achievements for Pratom Suksa 5 Students
โดย นิดา โมทำ, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 54 ครั้ง]
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อ การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Development of Thai Language Learning Manuals Based on CIPPA Model and Sufficiency Economy Philosophy Affecting Analytical Thinking, Responsibilities and Learning Achievement of Non-formal and Informal Education Centers’ Junior High School Students
โดย ณัฐริกา พันทะสา, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 66 ครั้ง]
คู่มือการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ตามแนวคิดการสอนทักษะชีวิตร่วมกับหลักแนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Manual for Sex Education Learning Management Based on Teaching Life Skill Ideas and Yonisomanasikan to Enhance Analytical Thinking, Social Responsibility, and Learning Achievement of the Learning Substance Group of Health Education and Physical Education of Prathom Suksa 6 Students
โดย ณัฐพล วงศ์ประทุม, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์ [ 55 ครั้ง]
การพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความร่วมมือ ความสามารถในการคิดแก้โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of Mathematics Learning Substance Group’s Activit Handbook by Using Project Based Learning and Cooperative to Enhance Cooperative Behavior, Problem Solving Ability and Learning Achievement of Prathom Suksa 5 Students
โดย ชนิกา ขันติยู, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 131 ครั้ง]
การพัฒนาคู่มือการสอนคละชั้นโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และค่านิยมประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
Development of Teaching Manual for Multi-grade Classroom by Using Team Game Tournament (TGT) and 7E’s Learning Cycle to Improve Learning Achievement, Learning Retention, and Democratic Values in Mathematics Learning Substance Group for Prathom Suksa 5 and 6 Students
โดย จักรี ภูมลี, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 80 ครั้ง]
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Analytical Thinking, Problem Solving Thinking and Learning Achievements Using Science Skill Packages based on CIPPA Instructional Model in conjunction with 4 MAT Technique for Prathomsuksa 6 Students
โดย ขนิษฐา แก้วจีน, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 206 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 66

เมื่อวานนี้: 188

จำนวนครั้งการเข้าชม: 85,327

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^