สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 229

เมื่อวานนี้: 416

จำนวนครั้งการเข้าชม: 63,968

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลปีที่ 1 (Development of Experience Management Based on Multi-sensory Approach to Improve Basic Scientific Process Skills and Self-confidence of First-Year Kindergartners)
โดย ชลธิรศน์ อุดมเดช, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 42 ครั้ง]
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Task-Based Learning Management by Using Authentic Materials for Developing English Writing Ability of Mattayom Suksa 5 Students)
โดย จารุณี บิดร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ [ 40 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Development of Mathematics Learning Activities based on Theory of Multiple Intelligences Entitled “Surface area and Volume” for Mathayom suksa 3)
โดย กนกนุช บุตรพรม, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 40 ครั้ง]
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567 (The Scenario of Thai Private Vocational Education in ASEAN Community during A.D. 2015 – 2024)
โดย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สร้อยน้ำ [ 86 ครั้ง]
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Development of Electronic Book Based on CIPPA Model in Mathematics Substance Learning Group Entitled “Surface Area and Volume” for Mathayom Suksa 3)
โดย โชคอนันต์ งอยผาลา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2557, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 48 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (The Development of Linear Structural Relationship Model of School Administrators’ Competencies Affecting School Effectiveness)
โดย อนุสิทธิ์ นามโยธา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 30 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Development of Instructional Leadership Indicators for Early Childhood Teachers under the Offices of Primary Education Service Area in the Northeast of Thailand)
โดย วันเพ็ญ นันทะศรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 41 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน (Development of a Linear Structure Relationship Model on Instructional Leadership Influencing Being a Learning Organization of Schools)
โดย พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม [ 56 ครั้ง]
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสร้างทฤษฎีฐานราก (Community Participation in Basic Educational Management of Primary Schools: A Grounded Theory)
โดย ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพร จินดาสมุทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ [ 51 ครั้ง]
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (The Development of a Leadership Enhancement Program for Students’ Association Committee of Northeastern Technical Colleges under the Office of the Vocational Education Commission)
โดย จักรี ต้นเชื่อ, สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (ค.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล, ดร.อนันท์ งามสะอาด [ 48 ครั้ง]


^