ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
Organizational Commitment of Police Officers Affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police
ผู้จัดทำ
สุภาพักตร์ ภูล้ำผา รหัส 59426423101 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 2) ศึกษาความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ตามลักษณะส่วนบุคคล 3) หาแนวทางในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จำนวนทั้งสิ้น 294 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ar{x} = 4.37) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ในภาพรวม ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจที่สังกัด ระดับชั้นยศ ฝ่ายการปฏิบัติงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานีตำรวจภูธรที่สังกัด

3. แนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการสนับสนุนให้ตำรวจทุกนายมีความก้าวหน้าตามขีดความสามารถ ในการทำงานการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง ควรมีความยุติธรรม เที่ยงธรรม ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครอง ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น หน่วยงานควรจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานตลอดจนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจให้เพียงพอ ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้น่าอยู่ ให้น่าทำงาน ผู้บริหารระดับสูงของรัฐควรมีนโยบายในการเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่ข้าราชการตำรวจต้องรับผิดชอบ

Abstract

The purposes of this research were: 1) to investigate the level of organizational commitment of police officers affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police, 2) to examine the organizational commitment differences of police officers affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police according to the personal background, and 3) to find guidelines for developing organizational commitment of police officers affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police. A sample was 294 police officers affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police. The instrument used in data collection was a questionnaire. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.

Findings of the research revealed as follows.

1. The overall organizational commitment of police officers affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police was at high level (ar{x} = 4.37). When considering each aspect, all of which were at high level. The aspect that gained the highest mean score was of ‘willingness to make an effort at full capacity for the benefit of the organization’, followed by the aspects of ‘confidence and acceptance in organizational goals and values’, and of ‘need to remain a member of the organization’, respectively.

2. The analysis result of organizational commitment among the police officers affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police as classified by personal backgrounds of sex, age, educational attainment, work experience in the affiliated police station, class/rank, and operating division found a significant difference at the .05 level, whereas the overall organizational commitment as classified by background of the affiliated provincial police station found no difference.

3. The guidelines for developing organizational commitment of police officers affiliated with the Nakhon Phanom Provincial Police included the following: superiors must support all police officers to make progress according to their capacities to do work; in consideration of the feat achievement and promotion, there should be fair and equitable; superiors must be a good model in management by being friendly with subordinates at all levels; the agency should provide enough tools and office supplies as well as equipment for the performance of police officers; superiors must create a work environment that is conducive to work; top executives of state should have a policy for increasing the salaries, benefits and compensation received to be appropriate and consistent with the knowledge, ability, and workloads that police officers are responsible for.

คำสำคัญ
ความผูกพันต่อองค์การ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
Keywords
Organizational Commitment, Police Officers
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 หน้าปก 300.60 KB
2 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 342.97 KB
3 ประกาศคุณูปการ 78.73 KB
4 บทคัดย่อ 328.25 KB
5 สารบัญ 345.91 KB
6 บทที่ 1 215.59 KB
7 บทที่ 2 635.57 KB
8 บทที่ 3 326.64 KB
9 บทที่ 4 693.58 KB
10 บทที่ 5 261.86 KB
11 บรรณานุกรม 253.13 KB
12 ภาคผนวก ก 1,553.30 KB
13 ภาคผนวก ข 108.75 KB
14 ภาคผนวก ค 401.64 KB
15 ภาคผนวก ง 163.58 KB
16 ภาคผนวก จ 156.22 KB
17 ประวัติย่อของผู้วิจัย 108.07 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
8 เมษายน 2562 - 13:04:19
View 922 ครั้ง


^