ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
The Development of Learning Resources at Kaeng Nonk Kham Prachasan School under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area
โดย เจนจิรา อุปัญญ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 59 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทีมของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
Team Leadership of School Directors Affecting Effectiveness in Schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 22
โดย จิราวรรณ มั่นจิตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 118 ครั้ง]
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
Factors of Administrators, Leadership Affecting Effectiveness of Schools under Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization
โดย จิราพร เจริญชัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี, ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ [ 98 ครั้ง]
ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการตัดสินใจของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Emotional Quotient and the School Administrators’Administrative Decision Making Behaviors in Schools under the Office of Bueng Kan Primary Educational Service Area
โดย จินตนา เบญจมาศ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.ละม้าย กิตติพร, ดร.บุญมี ก่อบุญ [ 91 ครั้ง]
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการแต่งกายและการรักษาความสะอาด โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร
Enhancing the Secondary School Students' Disciplines on Dressing and Cleanness at Thetsaban 3 "Yuttithamwitthaya" Secondary School under the Office of Education, Sakon Nakhon City Municipality
โดย คุณวุฒิ ภิรมย์ลาภ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 80 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการและกีฬา เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Development of Teachers’ Competence on Learning Activities Management Based Learner Centered Approach at Phonsim Secondary school under the office of Khaisorn Pomvihan District, Savannakhet Province Lao people’s Democratic Republic
โดย คำพอ แสงจันโท, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, ดร.อนัตตา ชาวนา [ 63 ครั้ง]
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Condition and Problem of Management Teaching on School that Students is Emphasized , Under Savannakhet Teacher Training College in Lao People's Democratic Republic
โดย คอนสะหวัน ไชยชมพู, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.ละม้าย กิตติพร, ดร.สุกสะหวัน ไชสมบัด [ 63 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดห้องการศึกษาธิการ และกีฬา เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
States Problems and Effectiveness of School management of Elementary School, Kaysone Phomvihane District, Savannakhet Province, Lao People Democratic Republic
โดย แก้วพอน เกดตะวง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.สุลิยง ไชโกสี [ 74 ครั้ง]
การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2
Development of the Students’ Morality Based on the Buddhism-oriented School at Chumchon Ueang Ko Na Di School under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2
โดย เกียรติศักดิ์ แปโค, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.ปิยะพันธ์ ชัยเสนา [ 87 ครั้ง]
การพัฒนาพนักงานครู ในการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
A Development of Nursery Teacher Potential on Producing and Using Instructional Media in Child Development Centers under Tambon Akatumnuay Municipal District, Akatumnuay, Sakon Nakhon
โดย เกตสุดา อุณาพรหม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.ปาริชาติ โน๊ตสุภา [ 83 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 284

เมื่อวานนี้: 434

จำนวนครั้งการเข้าชม: 100,148

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^