ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
A Development of the Teachers’ Potential in the Students’ Care and Supporting System at Ban Bung School under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area
โดย กิตยาภรณ์ สนธิพงษ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 69 ครั้ง]
สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ 23
States, Problems and Effectiveness of the Implementation of the English Program Project Based on the Curriculum of the Ministry of Education in the Secondary Schools under the Offices of the Secondary Educational Service Area 22 and 23
โดย กิตติกร ฮ่มป่า, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วีระวัฒน์ ดวงใจ, ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ [ 86 ครั้ง]
รูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน กรณีศึกษา รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
Forms of Using Online Social Media to Enhance Learning: A Case Study of Second Year Student Majoring in Business Computer at Swang Daen Din Industrial and Community Education College
โดย ปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ดร.สุภาพ กัญญาคำ [ 72 ครั้ง]
การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Development of the Information System for the Teacher Professional Experience Training Center of Faculty of Education at Sakon Nakhon Rajabhat University
โดย บุญเกื้อ ครุธคำ, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 119 ครั้ง]
แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
Guidelines of the Information Technology to Support Knowledge Management: The Case Study of the Faculty of Management and Information Technology at Nakhon Phanom University
โดย เดชา วงศ์ปัสสะ, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 78 ครั้ง]
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Development of Information Technology System to Follow Up the Graduates’ Employment Status: A Case Study of Swang Daen Din Industrial and Community Education College
โดย จุลศักดิ์ ปัตโชติชัย, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม, ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง [ 121 ครั้ง]
แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Guidelines of the Information Technology Management in the Secondary Schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 23
โดย กรกนก วันวัฒน์สันติกุล, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม, ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท [ 73 ครั้ง]
คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Quality of Service Providing of the Office of Graduate School, Sakon Nakhon Rajabhat University
โดย ชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น, ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล [ 191 ครั้ง]
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Effectiveness of School Academic Affairs Management of School Administrators in Schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 23
โดย กฤติยา กุลภา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ ละม่อม, ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ [ 121 ครั้ง]
ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Factors on Administrative Behaviors of School Administrators Affecting School Effectiveness in Schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2
โดย กมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ [ 97 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 286

เมื่อวานนี้: 434

จำนวนครั้งการเข้าชม: 100,150

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^