ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียโรงเรียนบ้านผักคำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Development of the Teachers’ Potential in the Multimedia Production at Ban Phak Khamphu School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2
โดย ทิฆัมพร ทองนำ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี [ 608 ครั้ง]
การบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพะทายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Management of School Building and Environment at Pathaypittayacom School under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย ทรงพล ศรีนวล, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล, ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี [ 1700 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Factors on the Academic Affairs Management Affecting the Quality of Learners in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3
โดย ดวงเดือน แก้วฝ่าย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ สันติวัฒน์ พันทา, ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ [ 721 ครั้ง]
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
School Administrators’ Competency in the Perception of the Teachers in the Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3
โดย ณีรนุช แก้วบัวสา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 823 ครั้ง]
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
The Development of Learning Resources at Kaeng Nonk Kham Prachasan School under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area
โดย เจนจิรา อุปัญญ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 437 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทีมของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
Team Leadership of School Directors Affecting Effectiveness in Schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 22
โดย จิราวรรณ มั่นจิตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 532 ครั้ง]
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
Factors of Administrators, Leadership Affecting Effectiveness of Schools under Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization
โดย จิราพร เจริญชัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี, ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ [ 637 ครั้ง]
ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการตัดสินใจของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Emotional Quotient and the School Administrators’Administrative Decision Making Behaviors in Schools under the Office of Bueng Kan Primary Educational Service Area
โดย จินตนา เบญจมาศ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.ละม้าย กิตติพร, ดร.บุญมี ก่อบุญ [ 708 ครั้ง]
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการแต่งกายและการรักษาความสะอาด โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓“ยุติธรรมวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร
Enhancing the Secondary School Students' Disciplines on Dressing and Cleanness at Thetsaban 3 "Yuttithamwitthaya" Secondary School under the Office of Education, Sakon Nakhon City Municipality
โดย คุณวุฒิ ภิรมย์ลาภ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 468 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการและกีฬา เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Development of Teachers’ Competence on Learning Activities Management Based Learner Centered Approach at Phonsim Secondary school under the office of Khaisorn Pomvihan District, Savannakhet Province Lao people’s Democratic Republic
โดย คำพอ แสงจันโท, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, ดร.อนัตตา ชาวนา [ 399 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 17

วันนี้: 91

เมื่อวานนี้: 901

จำนวนครั้งการเข้าชม: 853,850

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^