ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับนักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
A Model of Developing Academic Leadership for Educational Personnel in the Local Administration Organizations
โดย ธวัชชัย ไพใหล, สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (ค.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ, รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล [ 591 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
The Development of Linear Structural Relationship Model of School Administrators’ Competencies Affecting School Effectiveness
โดย อนุสิทธิ์ นามโยธา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 859 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Development of Instructional Leadership Indicators for Early Childhood Teachers under the Offices of Primary Education Service Area in the Northeast of Thailand
โดย วันเพ็ญ นันทะศรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 820 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
Development of a Linear Structure Relationship Model on Instructional Leadership Influencing Being a Learning Organization of Schools
โดย พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม [ 790 ครั้ง]
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา : การสร้างทฤษฎีฐานราก
Community Participation in Basic Educational Management of Primary Schools: A Grounded Theory
โดย ปารณทัตต์ แสนวิเศษ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพร จินดาสมุทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ [ 1699 ครั้ง]
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
The Development of a Leadership Enhancement Program for Students’ Association Committee of Northeastern Technical Colleges under the Office of the Vocational Education Commission
โดย จักรี ต้นเชื่อ, สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (ค.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล, ดร.อนันท์ งามสะอาด [ 744 ครั้ง]
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of the Mathematics Instructional Packages Using Cippa Model on the Power Number for Mathayom Suksa 1
โดย เกษร เปลรินทร์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2554, ที่ปรึกษา ดร.มาลี ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ รอดแก้ว [ 3039 ครั้ง]
ข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Proposed Policy for School Management Towards Excellence According to Policies Under the Office of Basic Education
โดย วีรเทพ เนียมหัตถี, สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (ค.ด.) , 2553, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม, ดร.อดุลยศักดิ์ สุนทรโรจน์ [ 590 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำในการประชาสัมพันธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Development of Leadership Enhancement Model in Public Relations for Administrators in Basic Education Schools
โดย ระภีพรรณ ร้อยพิลา, สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (ค.ด.) , 2553, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 499 ครั้ง]
การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานเทศบาล : กรณีสำนักงานเทศบาล เมืองมุกดาหาร
Development of Leadership for Municipal Officers: A Case of Mukdahan Municipality Office
โดย เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (ค.ด.) , 2553, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.อนันท์ งามสะอาด [ 655 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 21

วันนี้: 527

เมื่อวานนี้: 1,049

จำนวนครั้งการเข้าชม: 789,053

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^