ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Condition and Problem of Management Teaching on School that Students is Emphasized , Under Savannakhet Teacher Training College in Lao People's Democratic Republic
โดย คอนสะหวัน ไชยชมพู, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.ละม้าย กิตติพร, ดร.สุกสะหวัน ไชสมบัด [ 434 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดห้องการศึกษาธิการ และกีฬา เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
States Problems and Effectiveness of School management of Elementary School, Kaysone Phomvihane District, Savannakhet Province, Lao People Democratic Republic
โดย แก้วพอน เกดตะวง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.สุลิยง ไชโกสี [ 389 ครั้ง]
การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2
Development of the Students’ Morality Based on the Buddhism-oriented School at Chumchon Ueang Ko Na Di School under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2
โดย เกียรติศักดิ์ แปโค, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.ปิยะพันธ์ ชัยเสนา [ 547 ครั้ง]
การพัฒนาพนักงานครู ในการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
A Development of Nursery Teacher Potential on Producing and Using Instructional Media in Child Development Centers under Tambon Akatumnuay Municipal District, Akatumnuay, Sakon Nakhon
โดย เกตสุดา อุณาพรหม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล, ดร.ปาริชาติ โน๊ตสุภา [ 422 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
A Development of the Teachers’ Potential in the Students’ Care and Supporting System at Ban Bung School under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area
โดย กิตยาภรณ์ สนธิพงษ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 524 ครั้ง]
สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ 23
States, Problems and Effectiveness of the Implementation of the English Program Project Based on the Curriculum of the Ministry of Education in the Secondary Schools under the Offices of the Secondary Educational Service Area 22 and 23
โดย กิตติกร ฮ่มป่า, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วีระวัฒน์ ดวงใจ, ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ [ 379 ครั้ง]
รูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน กรณีศึกษา รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
Forms of Using Online Social Media to Enhance Learning: A Case Study of Second Year Student Majoring in Business Computer at Swang Daen Din Industrial and Community Education College
โดย ปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ดร.สุภาพ กัญญาคำ [ 482 ครั้ง]
การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Development of the Information System for the Teacher Professional Experience Training Center of Faculty of Education at Sakon Nakhon Rajabhat University
โดย บุญเกื้อ ครุธคำ, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 614 ครั้ง]
แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
Guidelines of the Information Technology to Support Knowledge Management: The Case Study of the Faculty of Management and Information Technology at Nakhon Phanom University
โดย เดชา วงศ์ปัสสะ, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 582 ครั้ง]
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Development of Information Technology System to Follow Up the Graduates’ Employment Status: A Case Study of Swang Daen Din Industrial and Community Education College
โดย จุลศักดิ์ ปัตโชติชัย, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม, ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง [ 683 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 74

เมื่อวานนี้: 901

จำนวนครั้งการเข้าชม: 853,833

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^