ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อมั่น ในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
Development of Project Based Learning Experience Arrangements for Developing Science Process Skills and Self-Confidence of Early Childhood Children
โดย นันท์นภัส รัตนพันธ์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 750 ครั้ง]
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Development of Supplementary Reading Books Entitled Vowels of Thai Learning Substance Group for Prathom Suksa 1 Students
โดย นัฐพร ไพยะเสน, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 2456 ครั้ง]
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โปรแกรมนำเสนองาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of an Electronic Book Entitled “Using Presentation Program” in Career and technology Leaning Substance Group for Prathom Suksa 6
โดย นราวดี นิกาญจน์กุล, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ [ 760 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้คลิปภาพยนตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of English Learning Activities by Using Movie Clips to Enhance Listening and Speaking Abilities for Mathayom Suksa 5 Students
โดย ธีรวัฒน์ โคตรหานาม, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ [ 1136 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Activity Packages of Thai Critical Reading for The Substance Learning Thai Group for Mattayom Suksa 1
โดย ธิดารัตน์ ฝูงพิลา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 635 ครั้ง]
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Effect of the Project - based Learning entitled Life and Environment for Learning Achievement, Science Problem Solving Ability and Satisfaction of Prathom Suksa 6 Students
โดย ดัชนี สอนรมย์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 2275 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of Physics Instruction Activities of Force and Newton’s Law for Mattayom Suksa 4 Students by using 7E Inquiry Cycle (7E)
โดย ชินตา สุภาชาติ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 1667 ครั้ง]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of The Multimedia Computer-Assisted Instruction entitled Introduction to Occidental Music Instruments on Music Learning Substance for Matthayom Suksa 1
โดย ชาคริต สาลีทิพย์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร บุญใช้ [ 936 ครั้ง]
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลปีที่ 1
Development of Experience Management Based on Multi-sensory Approach to Improve Basic Scientific Process Skills and Self-confidence of First-Year Kindergartners
โดย ชลธิรศน์ อุดมเดช, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 648 ครั้ง]
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Task-Based Learning Management by Using Authentic Materials for Developing English Writing Ability of Mattayom Suksa 5 Students
โดย จารุณี บิดร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ [ 570 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 24

วันนี้: 381

เมื่อวานนี้: 714

จำนวนครั้งการเข้าชม: 960,322

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^