ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of Integrated English Learning Activities for Enhancing the Ability in English Reading for Comprehension for Mattayomsuksa 4
โดย วุฒิชัย นาคแสง, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 590 ครั้ง]
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of the Electronic Book on The Subject of Fundamental Arts in Arts Learning Substance Group for Mathayomsuksa 1
โดย ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แสนดวง, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 3377 ครั้ง]
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Instructional Package by Using Student Teams Achievement Division Entitled “Surface Area and Volume” in Mathemathics Learning Substance Group for Mathayom Suksa 3
โดย วิการณ์ แก้วมะ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้, ดร.พิศมัย อาแพงพันธ์ [ 992 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Development of the instructional Activities Based on Theory of Multiple Intelligences Entitled “Thai Words Lent by Foreign Languages” In Thai Learning Substance Group for Mathayom Suksa 3
โดย ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา วงศ์สมศรี, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 477 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมเดอะจีโอ มีเตอร์สเก็ตช์แพด เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต มัธยมศึกษาปีที่ 2
Development of Learning Activities in Mathematics Entitled "Geometric Transformations" for Mathayom Suksa 2 by Using Geometer’s Sketchpad Program
โดย วัลภา กองศรีหา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 461 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัด การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติควบคู่กับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of English Speaking Ability Using Instructional Activities Based on Task Based Learning and Role Playing for Prathom Suksa 5 Students
โดย รุ้งลาวันณ์ วงษ์ธนาสิริ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ [ 1431 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม สหกรณ์นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Development of an Additional Course Curriculum‘Students’ Cooperative’ In the Social studies, Religion, and Culturer Learning Substance Group for PrathomSuksa 5Students, BanKok Sa-aad School, Office of SakonNakhon Primary Education Service Area 1
โดย รุ่งทิพย์ สารนอก, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 1028 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย มาตราตัวสะกดและคำควบกล้ำ โดยใช้การออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Development of Thai Instructional Activities Entitled ‘Principles of the Thai Language Usage, Sections of Spelling and Cluster Words Using Backward Design and Project-based Learning’ for Prathom Suksa 2 Students
โดย ไพจิตต ตาระบัตร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 813 ครั้ง]
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 9 พระอริยสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Development of the Electronic Books entitled the Nine Noble in Monks SakonNakhon Province on Social Study, Religion and Culture Learning Substance Group for MathayomSuksa 2
โดย พรรณทิพย์ ศิริจันทพันธุ์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาศรี อุดมสารเสวี [ 1135 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of Mathematics Learning Activities Entitled “Sequence and Series” Based on Constructivism with STAD Techniques for Mathayomsuksa 5
โดย นิรันดร เพชรคำ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 834 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 27

วันนี้: 404

เมื่อวานนี้: 714

จำนวนครั้งการเข้าชม: 960,345

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^