ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาไทยโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of Thai Learning Skill Practice Package in Thai Language based on Student Team Achievement Divisions (STAD) Technique with Yonisomanasikan Thinking affecting Responsibility, Analytical Thinking, and Learning Achievement of Prathomsuksa 6 Students
โดย กิติยา กล้าหาญ, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 696 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Causal Relationship Model of Administrative Factors Affecting Student Quality in Schools under Primary Educational Service Area Offices in the North-eastern Region of Thailand
โดย อรัญญา ชนะเพีย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ [ 546 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Development of Spirituality Indicators of Teachers under the Office of the Basic Education Commission
โดย อมรรัตน์ แก่นสาร, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 1879 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21
A Causal Relationship Model of Teacher Quality Factors on Student Characteristics at the beginning of the 21st Century
โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 598 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Linear Structural Relationship Model of Factors Affecting Professional Teacher in Northeastern Private Vocational Institute
โดย สจีรัตน์ แจ้งสุข, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 520 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Development of an Administrative Activity Model for Multiple Intelligence Promotion of Private School Students in Northeast Thailand
โดย วัฒนา อุปพงษ์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 793 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Linear Structural Relationship Model of Quality Teams Affecting Primary School Effectiveness in the Northeast under the Office of the Basic Education Commission
โดย วราภรณ์ ชาเรืองเดช, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 711 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษา สังกัดมหาเถรสมาคม
Causal Relationship Model of Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior of Teachers in General Buddhist Scripture School, General Education Division under Sangha Council
โดย พระเอกลักษณ์ เพียสา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 575 ครั้ง]
การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Public Mind Development through Experiential Learning Process of Lower Secondary Student Leaders under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3
โดย ปภาพินทร์ รุณธาตุ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 678 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
A Linear Structural Relationship Model of the Operational Leadership of School Administrators Affecting School Effectiveness
โดย ทินกร ภาคนาม, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 623 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 18

วันนี้: 198

เมื่อวานนี้: 1,954

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,244,940

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^