ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Developing the Teachers’ Potential in Producing Multimedia Learning Materialsat Phuphan Technological College under the Office of the Private Education Commission
โดย นพรัตน์ เจริญคร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล [ 457 ครั้ง]
การเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Enhancement of Discipline on Responsibility of the Students at Tao Ngoi Phatthanasuksa School under the Office of the Secondary Educational Service Area 23
โดย นพดล ครสาย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ [ 431 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครู ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Development of the Teachers’ Potential in Applying the Student Care and Support System at Udomphatthanasuksa School under the Office of Secondary Education Service Area 22
โดย ธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ สันติวัฒน์ พันทา, ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ [ 647 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
The Development of Teachers’ Competence on Integrated Learning Management Cycle Approach at Ban Laosangtho School under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area
โดย ทิพวรรณ สุวรรณไตรย์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 537 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียโรงเรียนบ้านผักคำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Development of the Teachers’ Potential in the Multimedia Production at Ban Phak Khamphu School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2
โดย ทิฆัมพร ทองนำ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี [ 686 ครั้ง]
การบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพะทายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Management of School Building and Environment at Pathaypittayacom School under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย ทรงพล ศรีนวล, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล, ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี [ 1952 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Factors on the Academic Affairs Management Affecting the Quality of Learners in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3
โดย ดวงเดือน แก้วฝ่าย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ สันติวัฒน์ พันทา, ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ [ 776 ครั้ง]
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
School Administrators’ Competency in the Perception of the Teachers in the Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3
โดย ณีรนุช แก้วบัวสา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 977 ครั้ง]
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
The Development of Learning Resources at Kaeng Nonk Kham Prachasan School under the Office of Mukdahan Primary Educational Service Area
โดย เจนจิรา อุปัญญ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 530 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทีมของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
Team Leadership of School Directors Affecting Effectiveness in Schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 22
โดย จิราวรรณ มั่นจิตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 602 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 335

เมื่อวานนี้: 1,020

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,025,664

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^