ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูในการดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเซียงเซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

โดย ไมตรี คะษาวงค์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญกรณ์, ดร.ปิยะพันธ์ ชัยเสนา [ 679 ครั้ง]
การเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียน ภายใต้โมเดลโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านโพนงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Students’ Moral Enhancement Based on the Upright School Project Model at Ban Phon Ngam School under the Office Mukdahan Primary Educational Service Area
โดย ไมตรี สุวรรณไตรย์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 1822 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Development of the Teachers’ Potential in Learning Management Through Online Media at Huai Sai Witthaya School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1
โดย ภาสกร มั่งสวัสดิ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 735 ครั้ง]
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
The School-Based Management Affecting the Academic Affairs Administrations in Schools under the office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1
โดย ภรปภา ศรีธิสาร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.รัชฎาพร พิมพิชัย [ 686 ครั้ง]
การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
The study of instructional leadership of school administrators under the office of Kalasin Primary Educational Service Area 3
โดย ผกากรอง ศรีประไหม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ, ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ [ 1029 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Administrative Factors Affecting Organizational Effectiveness of the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2
โดย ปราณี สาไพรวัน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 544 ครั้ง]
พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Administrative Behaviors Based on Good Governance of the School Administrators in Schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 22
โดย ประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.ละม้าย กิตติพร, ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 1205 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร หน่วยงานการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องการศึกษาธิการและกีฬา แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Development of the Personnel in Charge of the Task of Information for Management in the Unit of Preschool and Basic Education under the Office of Education and Sports, Savannakhet Province, LaoPDR
โดย บุนยืน พนนวนสี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 352 ครั้ง]
การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมท่าแฮ่ เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Enhancement of the Students’ Discipline, morality and ethics at Tha Hae Primary School, Kaisonephomwihan District, Savannakhet, LaoPDR
โดย บัวเลียน เกดโสพาพอน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.สุลิยง ไชโกสี [ 616 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
States, Problems and Achievements on the Internal Assurance Application in Schools under the Office of Mukdahan Primarry Educational Service Area
โดย นวลลออ มีวิชา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 546 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 341

เมื่อวานนี้: 1,020

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,025,670

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^