ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) SNRU

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis Database) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวิทยานิพนธ์
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
Motivational Factors Influencing Job Expectations of Nakhon Phanom University Personnel
ผู้จัดทำ
วัชรินทร์ ศรีวิชา รหัส 59426423117 ระดับ ป.โท ภาคพิเศษ
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.
2562
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยแรงจูงใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจโดยภาพรวม และรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก ส่วนความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความพยายามกับการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลที่จะได้รับ

การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม (Beta = .302)    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยแรงจูงใจสามารถทำนายความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมได้ร้อยละ 49.7

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the levels of motivational factors and job expectations of Nakhon Phanom University personnel, and 2) to examine the motivational factors that influenced job expectations of Nakhon Phanom University personnel. The samples consisted of 300 Nakhon Phanom University personnel. The tool adopted for data collection was a questionnaire.  Statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.

The study unveiled that both the overall motivational factors and each individual motivational factor of Nakhon Phanom University personnel were at high levels.  Likewise, the overall job expectations of Nakhon Phanom University personnel were at high levels. Nevertheless, when contemplating each aspect of their job expectations, although the study revealed that their efforts to perform their jobs; and their performance and the outcomes were at the high levels, the value of the outcomes or the received rewards was found only at the moderate level. 

In addition, the research demonstrated that the motivational factors significantly influenced on the job expectations of Nakhon Phanom University personnel at .05 statistical level (Beta = .302).  At the same time, the motivational factors had the power to predict the job expectations of Nakhon Phanom University personnel only 49.7%.

คำสำคัญ
ปัจจัยแรงจูงใจ, ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
Keywords
Motivation factors, job expectations
ไฟล์วิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 หน้าปก 214.01 KB
2 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 352.24 KB
3 ประกาศคุณูปการ 71.91 KB
4 บทคัดย่อ 192.34 KB
5 สารบัญ 152.98 KB
6 บทที่ 1 225.55 KB
7 บทที่ 2 726.66 KB
8 บทที่ 3 244.21 KB
9 บทที่ 4 657.60 KB
10 บทที่ 5 299.41 KB
11 บรรณานุกรม 382.34 KB
12 ภาคผนวก ก 38.88 KB
13 ภาคผนวก ข 1,028.81 KB
14 ภาคผนวก ค 186.14 KB
15 ภาคผนวก ง 333.13 KB
16 ภาคผนวก จ 267.74 KB
17 ภาคผนวก ฉ 176.83 KB
18 ประวัติย่อของผู้วิจัย 178.36 KB
วันที่นำเข้าข้อมูล
17 มกราคม 2563 - 21:50:40
View 1035 ครั้ง


^