ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
An Action Research on Developing English Instructional Activities to Enhance Learning Achievement and Attitudes Toward Learning English of Prathom Suksa 1 Students at Ban Saiplalai School (Kururadphadung) under the Jurisdiction of the Office of Sakon Nakhon Educational Service Area 1
โดย พิศมัย สิงหาเทพ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2553, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 1022 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 15

วันนี้: 514

เมื่อวานนี้: 1,049

จำนวนครั้งการเข้าชม: 789,040

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^