ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of The Multimedia Computer-Assisted Instruction entitled Introduction to Occidental Music Instruments on Music Learning Substance for Matthayom Suksa 1
โดย ชาคริต สาลีทิพย์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร บุญใช้ [ 490 ครั้ง]
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กอนุบาลปีที่ 1
Development of Experience Management Based on Multi-sensory Approach to Improve Basic Scientific Process Skills and Self-confidence of First-Year Kindergartners
โดย ชลธิรศน์ อุดมเดช, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 329 ครั้ง]
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารจริง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Task-Based Learning Management by Using Authentic Materials for Developing English Writing Ability of Mattayom Suksa 5 Students
โดย จารุณี บิดร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ [ 295 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Mathematics Learning Activities based on Theory of Multiple Intelligences Entitled “Surface area and Volume” for Mathayom suksa 3
โดย กนกนุช บุตรพรม, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2558, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 420 ครั้ง]
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567
The Scenario of Thai Private Vocational Education in ASEAN Community during A.D. 2015 – 2024
โดย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2558, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง, รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สร้อยน้ำ [ 920 ครั้ง]
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดทำผังเมืองรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Community Participation on City Planning of Thambon Tharae Amphur Mueng Sakon Nakhon Province
โดย หฤฎษ์ โสภารัตน์, สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม (ศ.ม.) , 2557, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ เจริญสุข [ 182 ครั้ง]
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Development of Electronic Book Based on CIPPA Model in Mathematics Substance Learning Group Entitled “Surface Area and Volume” for Mathayom Suksa 3
โดย โชคอนันต์ งอยผาลา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2557, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 401 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับนักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
A Model of Developing Academic Leadership for Educational Personnel in the Local Administration Organizations
โดย ธวัชชัย ไพใหล, สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (ค.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ, รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล [ 299 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
The Development of Linear Structural Relationship Model of School Administrators’ Competencies Affecting School Effectiveness
โดย อนุสิทธิ์ นามโยธา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 402 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Development of Instructional Leadership Indicators for Early Childhood Teachers under the Offices of Primary Education Service Area in the Northeast of Thailand
โดย วันเพ็ญ นันทะศรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2555, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 423 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 138

เมื่อวานนี้: 741

จำนวนครั้งการเข้าชม: 398,826

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^