ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต
The Proposed Policy for Information Communication Technology Administrative Management of Teaching and Learning in Savannakhet University
โดย ลัดดาวรรณ เนานาดี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ [ 22 ครั้ง]
กลยุทธ์การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ สปป.ลาว
Strategies for Administrative Management of the Dual Vocational Education and Training System for Public Vocational Schools in the Lao People’s Democratic Republic
โดย สีไพวัน พมมะสอน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพไหล [ 37 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารสำหรับครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Model for Developing Administrative Leadership for Teachers Acting as Deputy Directors of Small Secondary Schools in the Northeast
โดย เรณู ภู่อ่อน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (ค.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ [ 25 ครั้ง]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
Development of Learning Achievement and Positive Attitude toward Mathematics Subject Entitled Addition and Subtraction for Prathomsuksa 1 Students Using Action Research
โดย เฟื่องลัดดา ก้อนกั้น, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร , รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 118 ครั้ง]
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Digital Leadership of Administrators Affecting School Effectiveness under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย กันตชาติ กุดนอก, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ , รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร [ 340 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Development of Effective Communication Indicators of Administrators in Secondary Schools under the Office of the Basic Education Commission
โดย บัลลังก์ มะเจี่ยว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 261 ครั้ง]
การใช้อำนาจทางการบริหารที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
The Exercise of Administrative Powers Affecting Morale in Work Performance of Teachers under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย ชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ , ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 45 ครั้ง]
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
People's Participation Affecting the Village and Subdistrict Headmen’s Achievement of Performing their Roles and Duties in Ban Muang District, Sakon Nakhon Province
โดย ไพโรจน์ ฦาชา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 58 ครั้ง]
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
Work Motivation Affecting the Personnel’s Competencies of Staff Sub-district Administrative Organizations, Pla Pak District, Nakhon Phanom Province
โดย อุไรลักษณ์ ปุ่มเป้า, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 50 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Development of Academic Administration Competency Indicators for School Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย เจษฎา กลยนีย์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ดร.บุญมี ก่อบุญ [ 62 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 558

เมื่อวานนี้: 1,049

จำนวนครั้งการเข้าชม: 789,084

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^