ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Development of the English Instructional Model Based on Balanced Approach for Prathomsuksa 6 Students
โดย ปัณณิศา ไชยลือชา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 2678 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ รายวิชาเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครู ปีที่ 3 วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Development of a Standard-based Enrichment Course Curriculum with a Backward Design for Enhancing Competency in Management of Mathematics Instruction for the 3rd Year Student Teachers, Savannakhet Teachers College, Lao People’s Democratic Republic
โดย บุญเลิศ จันดีนุพาบ, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2559, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 675 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Personnel Development Model to Enhance the Efficiency of Community Participation in Basic Education Management
โดย นิภาพร ดีมาก, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, ดร.สมพร หลิมเจริญ [ 1137 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Development of an Instructional Model in the Fundamental Computer Information Course Using the Blended Learning Concepts for Undergraduate Student in Sakon Nakhon Rajabhat University
โดย นิติธาร ชูทรัพย์, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 969 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Development of an Additional Course Entitled ‘The Carvings of Applied Bee-Castle Design’ Based on Constructionism Theory for Mathayom Suksa 6 Students
โดย ธานินทร์ โล่อุทัย, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ [ 1186 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้ เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of a Scientific Learning Management Model Based on the Service Learning Concept in Conjunction with the Situation Learning Concept to Enhance Public Mind, Ability in Transfer of Learning and Learning Achievement for Prathom Suksa 5 Students
โดย จิตรลดา ทองอันตัง, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 3761 ครั้ง]
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วย การนำตนเอง สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Development of a Program to Enhance Learning Skill Based on the Concepts of Constructionism and Self-Directed Learning for First-Year Undergraduate Students, Kasetsart University Chalerm Phrakiat Sakon Nakhon Province Campus
โดย กนกอร กวานสุพรรณ, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2559, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 793 ครั้ง]
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
Using Information Technology for Teachers and Students’ Learning and Teaching at Sisongkham Industrial Technology College, Nakhon Phanom University
โดย วิไลวรรณ ไตรยราช, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม [ 927 ครั้ง]
การพัฒนาระบบสารสนเทศผลการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Development of the Information System of Students’ Online Academic Performance: A Case Study of Dong Mafai Witthaya School under the Office of Secondary Educational Service Area 23
โดย นรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก [ 664 ครั้ง]
แนวทางส่งเสริมการยอมรับกูเกิลแอปส์เพื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Guidelines on Promoting an Acceptance of Google Apps for Education : A Case of Faculty of Education, Nakhon Phanom University
โดย กฤษตฌา พรหมรักษา, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ดร.วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ [ 914 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 25

วันนี้: 435

เมื่อวานนี้: 714

จำนวนครั้งการเข้าชม: 960,376

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^