ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปร่วมกับเทคนิค SDL เรื่อง การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้
The Development of Programed Instruction with SDL Technique on “Learning about ASEAN Community” to Improve self-discipline, Learning Achievement and Learning Persistence for Grade 6 students
โดย ฐาปนพงศ์ หงษ์ภู, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 1990 ครั้ง]
การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และความเชื่อมั่นในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย
Development of Learning Experiences Package Using Contemplative and Brain Based Learning (BBL) to Enhance Early Childhood Students’ Development and Self- confidence
โดย ชุลีกร จันทรโคตร, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 2801 ครั้ง]
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคหมวกหกใบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of Analytical Thinking and Scientific Process Skills Using Learning Management on “My Body” Based on 5E Inquiry Learning Cycle Integratedwith Six Thinking Hats Technique for Prathomsuksa 6 Students
โดย อนุพร ทิพย์สิงห์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร , ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์ [ 2316 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ การคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Development of Science Process Skills and Analytical Thinking by Using 7E Inquiry Cycle on the Topic of Ecosystem for Mathayomsuksa Three in the Learning Area of Science
โดย ศรีสุวรรณ ศรีสร้อย, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อนันต์ ปานศุภวัชร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาดทอง ปานศุภวัชร [ 1007 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Development of Analytical Thinking Ability Using Learning Management 7E Inquiry Process Cooperating with Concept Mapping Technique Based on the Philosophy of Sufficiency Economy of Prathomsuksa 4 Students
โดย เวิน ริทัศน์โส, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 701 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
Development of the Science Process Skills on Force, Motion and Energy for Matthayomsuksa 3 Students Using Learning Management Based on Problem–Based Learning
โดย วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร, ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ [ 2386 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of Analytical Thinking and Science Process Skills Based on 7E Learning Cycle Integrated with the Philosophy of Sufficiency Economy on the Topic of Chemical in Daily Life in the Learning Area of Science for Pratomsuksa Six
โดย รัศมี พรมไพสณฑ์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร, รองศาสตราจารย์อนันต์ ปานศุภวัชร [ 806 ครั้ง]
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
Comparison of Critical Thinking Abilities and Learning Achievements Entitled “Structures and Functions of Flowering Plants” for Mathayom Suksa 5 students Using 7E’s Learning Cycle and the Constructivist Theory Learning Activities
โดย ไพบูรณ์ ทุมโยมา, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อนันต์ ปานศุภวัชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร [ 1564 ครั้ง]
การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้การวิจัยเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
Comparison of Developing Science Project Skills Using Research Based Learning and Inquiry Method
โดย ปรีดา มาหินกอง, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรกมล สาฆ้อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร [ 1351 ครั้ง]
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5Es ร่วมกับผังกราฟิก เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Development of Analytical Thinking by Using Inquiry Cycle (5Es) and Graphic Organizer on the Topic of Ecosystem for Mathayomsuksa Three in the Learning Area of Science
โดย กนกพร อุทัยวัฒน์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2559, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อนันต์ ปานศุภวัชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร [ 2175 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 27

วันนี้: 372

เมื่อวานนี้: 1,020

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,025,701

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^