ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Administration Based on Good Governance Principles of Administrators Affecting Personnel Administration in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย เพลงไพลิน สินธนันชัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 255 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
Innovative Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of the Subdistrict School Administration Quality under Primary Educational Service Area Office in Sakon Nakhon Province
โดย อภิชาติ มุงธิสาร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ , ดร.บดินทร์ นารถโคษา [ 485 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
Needs Assessment on Authentic Leadership Development of School Administrators under Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2
โดย วิทยา นาศฤงคาร, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 182 ครั้ง]
การศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
A Study of the Relationship between Strategic Leadership of School Administrators and Effectiveness of Small-Sized Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย วุฒิชัย พวงพิลา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข , รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 624 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ LT ร่วมกับผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Learning Activities for Enhancing Creative Writing Ability Using Learning Together with Graphic Organizers for Mathayomsuksa 3 Students
โดย ปุณยนุช วงศ์สีดา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 231 ครั้ง]
ปัจจัยคัดสรรทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Selected Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Personnel Administration in Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย ดาราพร ใจเที่ยง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ , ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 184 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
Strategic Leadership and Organizational Culture Affecting the Efficiency of the Local Administrative Organizations in That Phanom District, Nakhon Phanom Province
โดย ขวัญใจ อับมา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น [ 235 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Development of Mathematics Learning Activities on Rectangle Based on Problem-Based Learning to Improve Mathematics Skills and Process for Prathomsuksa 4 Students
โดย ขวัญชนก สุคำภา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ปุณฑริกา น้อยนนท์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 406 ครั้ง]
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับสื่อประสม
Development of Training Packages for Enhancing Listening and Speaking Skills in Vietnamese for Everyday Life Based on Communicative Language Teaching Approach with Mixed Media for Undergraduate Students
โดย LE THI MAI THU, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 168 ครั้ง]
ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
Needs and Guidelines for Developing Ethical Leadership of School Administrators under Sakon Nakhon Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education
โดย รัชนีวรรณ สุวรรณชัยรบ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 285 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 18

วันนี้: 277

เมื่อวานนี้: 1,954

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,245,018

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^