ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษตามทฤษฎี Constructivism ร่วมกับแนวคิด TLLM เพื่อพัฒนา ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of English Computer-Assisted Instruction in English Subject Based on Constructivism Integrated with TLLM Approach to Improve English Vocabulary Ability of Prathomsuksa 3 Students
โดย อรนรี ไพจิตรโยธี, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 91 ครั้ง]
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of Mathematics Learning Management Based on Flipped Classroom Approach on the Fraction Learning Unit for Prathomsuksa 3 Students
โดย จิรยา เบ้าหล่อเพชร, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย , ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 72 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
Creative Leadership of Administrators Affecting Learning Organization of Schools under The Secondary Educational Service Area Office Mukdahan
โดย จินตนา ดีดวงพันธ์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 214 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Development of team Leadership Indicators of Administrators in schools under the Secondary Educational Service area office Bueng Kan
โดย ภัทราภรณ์ หลอดเหลา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี [ 113 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Development of an Effective Public Relations Model of Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย สุวิทย์ หอมสมบัติ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.บุญมี ก่อบุญ [ 77 ครั้ง]
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Leadership of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness of Primary Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
โดย ทวิชชัย ต้นภูบาล, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ลาโพธิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 294 ครั้ง]
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Organizational Culture Affecting the Effectiveness of School Administration under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย สุกัญญา ล่ำสัน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 158 ครั้ง]
ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrative Skills of School Administrators Affecting Performance Effectiveness According to Teachers’ Functional Competency in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย อรรถสิทธิ์ สิงห์คำ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล , ดร.บดินทร์ นารถโคษา [ 145 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
Innovative Leadership of Administrators Affecting Personnel Management Effectiveness of Schools under The Secondary Educational Service Area Office Udon Thani
โดย บริพัฒน์ สารผล, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า , ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 227 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Development of a Risk Management Model of Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย ศิริลักษณ์ ไชยมงค์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.บุญมี ก่อบุญ [ 84 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 154

เมื่อวานนี้: 901

จำนวนครั้งการเข้าชม: 853,912

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^