ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคความปกติใหม่ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
Needs and Guidelines for Developing Leadership of School Administrators in the New Normal in Schools under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3
โดย เนตรนภา สิงขรณ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 195 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Academic Leadership of School Administrators Affecting Functional Competency of Teachers in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย จีรารัตน์ ศรีหะมงคล , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร. วรกัญญาพิไล แกระหัน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 141 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Creative Leadership of Administrators Affecting Teacher Performance in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย จินตนา แสนภูวา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.รัชฎาพร งอยภูธร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 244 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 11
Transformational Leadership of Administrators Affecting Achievement Motivation in Teacher Performance in Municipal Primary Schools under the Local Education Region 11
โดย กมลนาถ แดนราช, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ผกาพรรณ วะนานาม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 180 ครั้ง]
ทักษะการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Supervision Skills of Administrators Affecting Teacher Performance in Schools under Buengkan Primary Educational Service Area Office
โดย ขชล ไชยเทพ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 195 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Needs Assessment for Self Leadership Developmentt of School Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
โดย จิราพร ทาระกะจัด, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 231 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of Effective Early Childhood Educational Management Indicators for Primary Schools under the Office of Basic Education Commission In the Northeast
โดย เพชรดาว นิลสว่าง, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 401 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of the 21st Century Learning Management Competency Enhancement Model of Teachers under Office of Non-Formal and Informal Education in the Northeast of Thailand
โดย ชนานัญ สุดโต, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 634 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of Teamwork Model Affecting Secondary Schools Effectiveness in The Northeast of Thailand
โดย ยุทธศักดิ์ อินทฤๅกูร สวัสดิ์วงศ์ชัย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 605 ครั้ง]
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง งานและพลังงาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา
Development of Problem-Solving Abilities in the COVID-19 Epidemic Situation of Mathayomsuksa 4 Students on the Topic of Work and Energy by Using STEAM Education
โดย ปฐมวงศ์ เถายะบุตร, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ คำแหงพล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หรรษกร วรรธนะสาร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 240 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 89

เมื่อวานนี้: 1,954

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,244,831

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^