ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนคำภาษาไทยที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับการเสริมต่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Development of Learning Activities to Enhance Abilities in Reading and Writing on Thai Words with Non-Corresponding Final Consonants Using LT Cooperative Learning with Scaffolding for Prathomsuksa 1 Students
โดย บรรพตรี ศรีหะมงคล, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 166 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Development of a Training Curriculum to Enhance Knowledge and Skills in Ornamental Fish Aquaculture for Undergraduate Students at Sakon Nakhon Rajabhat University
โดย อรัญ บุตรนา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย , ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 145 ครั้ง]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษตามทฤษฎี Constructivism ร่วมกับแนวคิด TLLM เพื่อพัฒนา ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of English Computer-Assisted Instruction in English Subject Based on Constructivism Integrated with TLLM Approach to Improve English Vocabulary Ability of Prathomsuksa 3 Students
โดย อรนรี ไพจิตรโยธี, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 334 ครั้ง]
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of Mathematics Learning Management Based on Flipped Classroom Approach on the Fraction Learning Unit for Prathomsuksa 3 Students
โดย จิรยา เบ้าหล่อเพชร, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย , ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 156 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
Creative Leadership of Administrators Affecting Learning Organization of Schools under The Secondary Educational Service Area Office Mukdahan
โดย จินตนา ดีดวงพันธ์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 332 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Development of team Leadership Indicators of Administrators in schools under the Secondary Educational Service area office Bueng Kan
โดย ภัทราภรณ์ หลอดเหลา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี [ 251 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Development of an Effective Public Relations Model of Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย สุวิทย์ หอมสมบัติ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.บุญมี ก่อบุญ [ 134 ครั้ง]
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Leadership of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness of Primary Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
โดย ทวิชชัย ต้นภูบาล, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ลาโพธิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 431 ครั้ง]
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Organizational Culture Affecting the Effectiveness of School Administration under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย สุกัญญา ล่ำสัน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 241 ครั้ง]
ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrative Skills of School Administrators Affecting Performance Effectiveness According to Teachers’ Functional Competency in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย อรรถสิทธิ์ สิงห์คำ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล , ดร.บดินทร์ นารถโคษา [ 208 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 284

เมื่อวานนี้: 714

จำนวนครั้งการเข้าชม: 960,226

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^