ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Super Leadership of School Administrators Affecting Administrative Effectiveness under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย ชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 118 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
The Relationship Between Academic Leadership of School Administrators and the Effectiveness of Academic Administration in Primary Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย ธีร์ธนพัชร ร้อยดาพันธุ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร , องศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ [ 176 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการกำกับตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Development of Mathematics Instructional Model Based on Flipped Classroom Approach with Cooperative Learning to Enhance Analytical Thinking Ability, Learning Achievement and Self–Regulation for Higher Vocational Certificate Students
โดย ธนภร วัฒนนวลสกุล, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร , รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 171 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
Administrative Factors Affecting the Effectiveness of Learning Resources Management in Schools under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 3
โดย กรกนก พุดน้อย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ , ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 140 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Administrative Factors Affecting Effectiveness of School Administration Under the Office of Secondary Educational Service Area in Nakhon Phanom
โดย สุรชัย พรมปากดี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ลาโพธิ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล [ 131 ครั้ง]
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Desirable Characteristics of Administrators Affecting the Administrative Effectiveness in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย อรอนงค์ เทียบอุดม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ , ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 110 ครั้ง]
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrative Skills of School Administrators Affecting the Effectiveness of Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย สุนิสา สงัดศรี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ดร.บดินทร์ นารถโคษา [ 136 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Development of Enrichment Curriculum to Enhance Digital Intelligence of Students at Savannakhet University, Lao People’s Democratic Republic
โดย ลัดสะหมี พอนไซ, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 156 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of a Participatory Supervision Model to Enhance Learning Measurement and Evaluation Competency of Teachers in Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission in the Northeast.
โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 222 ครั้ง]
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Desirable Characteristics of Administrator affecting The Job Effectiveness of The Welfare School Special Education Bureau in The North East
โดย ณัฐวงศ์ อิ้มพัฒน์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 113 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 24

วันนี้: 119

เมื่อวานนี้: 901

จำนวนครั้งการเข้าชม: 853,878

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^