ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
Factors Affecting Effectiveness of Inclusive Education of Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย อรัญญา แสนสีแก้ว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 137 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Factors Affecting the Success of Academic Affairs Administration of School Administrators under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
โดย จิรวัฒน์ อำมุกคะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ประภัสร สุภาสอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 258 ครั้ง]
สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Administrator Competency Affecting the Effectiveness of Instructional Administration in Schools under Nakon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย ลลิตา แสนสุข, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 226 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Needs Assessment of Leadership Development for Teachers in Schools under Nakhon Phanom Primary Education Service Area Office 2
โดย ทิพกัญญา ไชยปัญหา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 181 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Learning Leadership of administratos Affecting Learning Organization of Schools under the Secondary Educational Service Area Office Buengkan
โดย มุกลัดดา อัมไพ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 262 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำและความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
Relationship between Leadership and Work Stress of the Employees of the Local Administration Organizations in Mueang Nong Khai District, Nong Khai Province
โดย สิบตำรวจโททศพล จักสาน, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 252 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นครูมืออาชีพของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
Development of Professional Teacher Indicators in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1
โดย ทรัพย์สุรีย์ วงษา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 145 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Academic Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness of Learning Management of Teachers in Educational Opportunity Expansion Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย สุกัญญา เทพินทร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 263 ครั้ง]
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Digital Leadership of School Administrators affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in School under Buengkan Primary Educational Service Area Office
โดย พิมพิลา อำนาจ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรดร จั้นวันดี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 324 ครั้ง]
ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Administrators’ communication skill affecting teacher Professional standards performance under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area office 1
โดย พัชรินทร์ ถาปันแก้ว , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ชรินดา พิมพบุตร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 214 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 18

วันนี้: 197

เมื่อวานนี้: 1,954

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,244,939

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^